محصولات

آرد تافتون و لواش

آردی است که از تمامی اندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.


اطلاعات بیشتر

آرد ماکارونی

آردی است که از اندوسپرم گندم سخت یا نیمه سخت تهیه شده و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد 103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.


اطلاعات بیشتر

آرد ستاره

آردی است که از قسمت اعظم اندوسپرم و مقداری از پوسته تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد 103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.


اطلاعات بیشتر

آرد نول

آردی است که از اندوسپرم تهیه می شود ودارای ویژگی های مذکور در استاندارد 103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.


اطلاعات بیشتر

آرد بربری

آردی است که از قسمت اعظم اندوسپرم ومقداری از پوسته تهیه می شود و دارای ویژگی مذکور در استاندارد 103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.


اطلاعات بیشتر

آرد سنگک

آردی است که از تمامی اندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد 103 سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.


اطلاعات بیشتر