ثبت سفارش

نانوایان سنتی پز با سهمیه دولتی برای ثبت سفارش آرد از این قسمت استفاده نمایند

ثبت سفارش

سایر مصرف کنندگان آرد برای ثبت سفارش آرد از این قسمت استفاده نمایند.

ثبت سفارش

سایر مصرف کنندگان سبوس برای ثبت سفارش از این قسمت استفاده نمایند.

ثبت سفارش